14. – 16. 5. 2024 od 7:00 hod do 18:00 hod

  • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku.
  • Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.
  • Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia.

PODMIENKY PRIJATIA: na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné v spádovej materskej škole
  • ktoré bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania
  • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.
  • žijúce v mieste príslušného obvodu
  • ktoré dovŕšilo 3 roky veku 30. 8. 2024
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ
  • pri nenaplnení kapacity, deti, ktoré dovŕšili 3 roky v danom v kalendárnom roku

PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ NA WEBOVEJ STRÁNKE
mszadubnie.zilina.sk