• je zriadená v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
 • je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

 

ČLENOVIA RADY ŠKOLY


Zástupca pedagogických zamestnancov:

 • Bc. Zuzana Grečnárová / predseda RŠ

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

 • Jana Komancová

 

Zástupcovia za rodičov žiakov školy:

 • Bc. Iveta Krajíčková / podpredseda
 • Miriama Marišinová

 

Za mestské zastupiteľstvo:

 • Ing. Ján Pažický

 

Združenie rodičov:

 • Bc. Iveta Krajíčková
 • Křen Lukáš
 • Júlia Martáková
 • Ing. Eva Štípalová

 

Činnosť rady školy:

Rada školy sa stretáva niekoľkokrát v roku. Na zasadnutiach  sa členovia vyjadrujú k činnosti predškolského zariadenia, k plánu práce. Je pravidelne informovaná o plánovaní aktivít a splnení plánovaných aktivít, opravách, rekonštrukciách, dianí v MŠ. Je nápomocná pri riešení problémov a realizovaní spoločných aktivít.