• je zriadená v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
  • je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania
  • plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.


ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Zástupca pedagogických zamestnancov:

  • Veronika Skukálková

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

  • Jana Komancová

 

Zástupcovia za rodičov žiakov školy:

  • Mgr. Alica Hreusová / predseda
  • Miriama Marišinová / podpredseda

 

Za mestské zastupiteľstvo:

  • Ing. Ján Pažický

 

Činnosť rady školy:

Rada školy sa stretáva niekoľkokrát v roku. Na zasadnutiach  sa členovia vyjadrujú k činnosti predškolského zariadenia, k plánu práce. Je pravidelne informovaná o plánovaní aktivít a splnení plánovaných aktivít, opravách, rekonštrukciách, dianí v MŠ. Je nápomocná pri riešení problémov a realizovaní spoločných aktivít.