Vážení rodičia,

od 01.04.2023 nadobúda platnosť VZN Mesta Žilina č. 3/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.

 

Príspevok  na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca mesačne za dieťa sumou vo výške 25€.

Platba sa uskutočňuje prevodom na účet materskej školy:

SK16 5600 0000 0003 5541 1001

V termíne najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

(do poznámky uvádzate meno dieťaťa, za ktoré poplatok platíte)

 

Ďakujeme za pochopenie