Do Materskej školy, Ku škôlke 196/11 v Žiline na školský rok 2023/2024

bude v zmysle platných predpisov a po určení termínu zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne:

10.– 12. mája 2023  v čase od 12.00 – 16.00 h

( kancelária riaditeľky školy MŠ Ku škôlke 196/11, Žilina – Zádubnie )

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosti a písomného vyhlásenia si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu   na webovej stránke –   https://mszadubnie.zilina.sk/  v kolónke – TLAČIVÁ

Podmienky  prijímania  detí  do  materskej  školy:

prednostne sa do materskej školy budú prijímať deti,

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – deti ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2023 ( podľa miesta trvalého bydliska a podľa spádovej oblasti – ktorú určil zriaďovateľ školy mesto Žilina ), pokiaľ sa rodič nerozhodne pre inú MŠ.
  • dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok),
  • nedovŕšili päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o prijatie dieťaťa, ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, (predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania) v prípade voľnej kapacity
  • deti po dovŕšení troch rokov veku,
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ.