Pozor zmena !!!
Poplatok za stravu – 2,25€ za stravnú jednotku /deň je potrebné uhrádzať v dňoch 20.,21.,22.,23.dňa v mesiaci a mesačne vopred / napr.za mesiac október v septembri – v mesiaci september budú poslané 2 platby…./ na číslo účtu školskej jedálne: IBAN: SK40 5600 0000 0003 3037 7003 Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa , nie meno rodiča, nakoľko sa nemusí zhodovať, aby bola platba správne priradená.

Mesačný poplatok za stravu:
20 stravovacích dní×2,25 = 45,00€
Rodičia detí, ktoré poberajú štátnu dotáciu platia zálohovú platbu 20€/mesiac keďže stravná jednotka je 2,25€ a dotácia je 1,30€ – doplácajú rozdiel 0,95centov/ stravnú jednotku za deň, keď sa zúčastnia výchovno- vzdelávacieho procesu.

Cena stravnej jednotky:
Desiata: 0,50€
Obed: 1,20€
Olovrant: 0,40€
Režijné náklady: 0,15€
———————————
SPOLU: 2,25€

3. finančné pásmo – platné od 01.01.2023 (pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina)