O MATERSKEJ ŠKOLE ?>

O MATERSKEJ ŠKOLE

Materská škola v Zádubní sa nachádza v krásnej prímestskej časti Žiliny. Naša materská škola je situovaná v pokojnom, tichom prostredí pri lese, teda v krásnom prírodnom prostredí z množstvom zelene a čerstvého vzduchu.
Materská škola pozostáva z dvoch tried s celodennou prevádzkou a poskytuje výchovu a vzdelávanie pre detí v čase od 6,30. hod. do 16.30 hod. Materskú školu navštevujú deti od 3-6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Pracujú tu 4 pedagogický zamestnanci a 4 nepedagogický zamestnanci. Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka. V čase jej neprítomnosti riadi MŠ riaditeľom poverený zástupca.

Jednotlivé triedy sú vybavené štandardným , ale aj moderným nábytkom, hracími kútmi, hračkami aj didaktickou technikou- počítačmi, interaktívnou tabuľou. Školský dvor je členený na zóny: hraciu, telovýchovnú, relaxačnú, výchovno- vzdelávaciu.

Veľkou výhodou školy je veľký dvor, ktorý je využiteľný po celý rok pre deti – voľné hry, telesnú výchovu, letné i zimné športy, ako aj pri výučbe environmentálnej výchovy. Nachádza sa tu aj pomerne priestranný altánok, ktorý deti využívajú na prácu vonku – kreslenie, rôzne ručné práce, rozhovory a podobne. Deti majú možnosť sa vyšantiť na rôznych preliezačkách, hojdačkách, šmýkačkách alebo sa zapojiť do hier v pieskovisku. Deti sa tu nielen hrajú , ale hrou sa učia a plnia rôzne úlohy. Toto všetko má svoju postupnosť a zodpovedá to vekovej kategórií a schopnostiam deti. Jednotlivé činnosti sú rozdelené podľa vekových skupín. Najväčšie nároky sú kladené na deti pred nástupom do prvého ročníka základnej školy. Deti veľmi radi pracujú, obľubujú rôzne výtvarné techniky, hlavne maľovanie, svoje vedomosti si utvrdzuje pri práci s počítačom, interaktívnou tabuľou a mnohých ďalších činnostiach. Aktivity materskej školy sú však ešte bohatšie. Blízku spoluprácu, výmenu skúsenosti ako aj vzájomné návštevy s deťmi realizujeme s materskou školou  Zástranie, Budatín a Považský Chlmec, čo je ďalšia prímestská časť Žiliny. Deti tu žijú bohatým životom – slávnostné vystúpenia, karneval , vianočná besiedka, deň športu, rozprávková noc, ako aj plavecký výcvik, ukážky výcviku psov, , cvičenia s hasičmi, záverečná akadémia a mnohé ďalšie akcie. Z kultúrnej oblasti sú to návštevy divadiel, koncerty, kúzelnícke predstavenie.
Materskú školu nájdete na adrese : Materská škola, Zádubnie 196, 010 03 Žilina
Zriaďovateľom je mesto Žilina.

SAM 1543  SAM 1542  SAM 1541  SAM 1540  SAM 1539  SAM 1538  SAM 1537  SAM 1536  SAM 1535  SAM 1534  SAM 1533  SAM 1530  SAM 1529  SAM 1528  SAM 1527  SAM 1526  SAM 1525  SAM 1524  SAM 1523  SAM 1522  SAM 1521 SAM 1520 SAM 1517 SAM 1516 SAM 1514 SAM 1513 SAM 1512 SAM 1510 SAM 1509 SAM 1508
« 1 z 2 »