O MATERSKEJ ŠKOLE ?>

O MATERSKEJ ŠKOLE

Materská škola v Zádubní sa nachádza v krásnej prímestskej časti Žiliny. Naša materská škola je situovaná v pokojnom, tichom prostredí pri lese, teda v krásnom prírodnom prostredí z množstvom zelene a čerstvého vzduchu.
Materská škola pozostáva z dvoch tried s celodennou prevádzkou a poskytuje výchovu a vzdelávanie pre detí v čase od 6,30. hod. do 16.30 hod. Materskú školu navštevujú deti od 3-6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Pracujú tu 4 pedagogický zamestnanci a 4 nepedagogický zamestnanci. Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka. V čase jej neprítomnosti riadi MŠ riaditeľom poverený zástupca.

Jednotlivé triedy sú vybavené štandardným , ale aj moderným nábytkom, hracími kútmi, hračkami aj didaktickou technikou- počítačmi, interaktívnou tabuľou. Školský dvor je členený na zóny: hraciu, telovýchovnú, relaxačnú, výchovno- vzdelávaciu.

Veľkou výhodou školy je veľký dvor, ktorý je využiteľný po celý rok pre deti – voľné hry, telesnú výchovu, letné i zimné športy, ako aj pri výučbe environmentálnej výchovy. Nachádza sa tu aj pomerne priestranný altánok, ktorý deti využívajú na prácu vonku – kreslenie, rôzne ručné práce, rozhovory a podobne. Deti majú možnosť sa vyšantiť na rôznych preliezačkách, hojdačkách, šmýkačkách alebo sa zapojiť do hier v pieskovisku. Deti sa tu nielen hrajú , ale hrou sa učia a plnia rôzne úlohy. Toto všetko má svoju postupnosť a zodpovedá to vekovej kategórií a schopnostiam deti. Jednotlivé činnosti sú rozdelené podľa vekových skupín. Najväčšie nároky sú kladené na deti pred nástupom do prvého ročníka základnej školy. Deti veľmi radi pracujú, obľubujú rôzne výtvarné techniky, hlavne maľovanie, svoje vedomosti si utvrdzuje pri práci s počítačom, interaktívnou tabuľou a mnohých ďalších činnostiach. Aktivity materskej školy sú však ešte bohatšie. Blízku spoluprácu, výmenu skúsenosti ako aj vzájomné návštevy s deťmi realizujeme s materskou školou  Zástranie, Budatín a Považský Chlmec, čo je ďalšia prímestská časť Žiliny. Deti tu žijú bohatým životom – slávnostné vystúpenia, karneval , vianočná besiedka, deň športu, rozprávková noc, ako aj plavecký výcvik, ukážky výcviku psov, , cvičenia s hasičmi, záverečná akadémia a mnohé ďalšie akcie. Z kultúrnej oblasti sú to návštevy divadiel, koncerty, kúzelnícke predstavenie.
Materskú školu nájdete na adrese : Materská škola, Zádubnie 196, 010 03 Žilina
Zriaďovateľom je mesto Žilina.