Zápis detí do MŠ Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina

Zápis detí do MŠ Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina -na školský rok 2022/2023 bude v zmysle platných predpisov a po dohode termínu so zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne:

11. – 13.mája 2022 v čase od 8.00 – 16.00 h.

Miesto preberania žiadosti: MŠ Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo na našej webovej stránke: http://mszadubnie.zilina.sk/tlaciva/

Kritéria prijímania detí do MŠ :

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (dieťa, ktoré do 31.augusta dosiahne päť rokov veku)
  • deti na predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v spádovej oblasti danej materskej školy
  • deti, ktoré dovŕšia šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, t.j. deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  • ak to kapacita materskej školy dovoľuje, prednostne sú prijímané deti s trvalým pobytom v meste Žilina