ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 28. februára 2022

1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa
predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.

2. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo
zamestnancami školy, v ktorej sa školské vyučovanie uskutočňuje v škole (prezenčne)
alebo školského zariadenia, ktoré je v prevádzke, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál
a nápojov.

3. Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmä
a) výlety a exkurzie,
b) športové výcviky a školské športové súťaže,
c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
d) kurzy na ochranu života a zdravia,
e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
f) saunovanie,
g) dni otvorených dverí,
možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam
hromadných podujatí.

4. Pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského
zákona.

5. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona
poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt
ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy
poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého
voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

6. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na
základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na
ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania
v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému
zariadeniu.

7. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne)
z dôvodu podľa bodov 5 a 6, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné
vzdelávanie.

8. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa §
144 ods. 10 školského zákona
a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich
vyučovacích dní, ak ide o žiaka,
b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich
vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

9. Na účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole na školský rok 2022/2023 sa správa z
diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva
roky v súlade s § 63 ods. 6 školského zákona vyžaduje ako príloha k prihláške na vzdelávanie
v strednej škole, len ak ide o uchádzača so zdravotným znevýhodnením.

10. Škola oznámi územne príslušnému regionálnemu úradu školskej správy na účely
poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom
Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3.
dňa nasledujúceho mesiaca. Regionálny úrad školskej správy tieto údaje oznámi Sociálnej
poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

11. Škola oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch vo vzťahu k výskytu ochorenia
COVID-19 v škole a o spôsobe zabezpečenia školského vyučovania počas krízovej situácie
v rozsahu a spôsobom určenom ministerstvom
a) každý pondelok a
b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

12. Zrušuje sa rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810
z 25. novembra 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021
a rozhodnutia č. 2022/10917:1-A1810 z 18. januára 2022.
Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia
príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:
Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu a skončenie núdzového stavu vyhláseného
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, bude od 28. februára 2022 v
školskom roku 2021/2022 prebiehať školské vyučovanie vo všetkých školách a taktiež budú v
prevádzke školské zariadenia, vrátane zariadení poradenstva a prevencie, pričom uskutočňovanie
školského vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj naďalej na základe predloženia
vyhlásenia o bezpríznakovosti.
Pri určení termínu sa vychádza z ukončenia jarných prázdnin v školskom roku 2021/2022. Vzhľadom
na to, že jarné prázdniny sú v troch rôznych termínoch pre jednotlivé kraje, určujúcim bol koniec
jarných prázdnin v prvom z týchto troch termínov. Začiatok školského vyučovania v tomto prípade
je 28. február 2022.
V súvislosti s uskutočňovaním školského vyučovania v školách sa umožňuje naďalej uskutočňovať aj
školské aktivity v súlade s podmienkami ustanovenými vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky.
Týmto rozhodnutím sa zároveň umožňuje naďalej uskutočňovať výmenné programy podľa
školského zákona, napríklad mobility v rámci programu Erasmus+ v nadväznosti na usmernenie pre
KA1 Výzva 2021 Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, ktoré upravuje
zodpovednosť za prípadné vzniknuté náklady v prípade ochorenia účastníka na COVID-19 a náklady
spojené s testovaním účastníkov na COVID-19 a karanténou účastníkov.
Naďalej zostáva zachovaná pre riaditeľa školy možnosť z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia
COVID-19 poskytnúť voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Čas takto poskytnutého voľna
sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole s tým, že pre deti a žiakov bude
zabezpečené dištančné vzdelávanie. Za mimoriadne prerušenie školského vyučovania sa rovnako
považuje aj situácia, ak príde k obmedzeniu alebo k prerušeniu prevádzky vo vzťahu k jednej triede
alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19.
Rozhodnutím sa s cieľom znižovania počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov zachováva
predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie
povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie
povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.
Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide
o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné. Ak
ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
V nadväznosti na obnovenie prevádzky centier poradenstva a prevencie nielen v rozsahu
vykonávania individuálnej odbornej činnosti, sa súčasne zabezpečuje zníženie počtu osôb
v centrách poradenstva a prevencie v súvislosti s vykonaním správy z diagnostického vyšetrenia na
účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole v súlade s § 63 ods. 6 školského zákona. Vzhľadom
na to, že zvýšená prítomnosť uchádzačov a ich zákonných zástupcov v zariadeniach poradenstva
a prevencie môže mať negatívny vplyv na pandemickú situáciu, čo by následne mohlo mať negatívny
vplyv aj na poskytovanie odborných činností v zariadení poradenstva a prevencie, vymedzuje sa
skupina uchádzačov s konkrétnym druhom špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, pri ktorých
prítomnosť v zariadení poradenstva a prevencie na účely diagnostického vyšetrenia vo vzťahu
k prijímaciemu konaniu nie je potrebná. Pre školský rok 2022/2023 sa tak na účely prijímania na
vzdelávanie v strednej škole táto správa nebude vyžadovať od všetkých uchádzačov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami – ide napríklad o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
alebo žiakov s nadaním, ale sa bude vyžadovať len od uchádzačov so zdravotným znevýhodnením.

Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu